Czynności i usługi notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie, kancelaria notarialna Borten i Jabłoński dokonuje następujących czynności notarialnych:

  • Sporządzamy akty notarialne (np. umowy sprzedaży nieruchomości, akty założycielskie spółek prawa handlowego, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty i inne czynności, które wymagają formy aktu notarialnego) oraz pełnomocnictwa dla tych czynności.
  • Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia, które potwierdzają nabycie spadku (mają skutek prawomocnego postanowienia sądu).
  • Sporządzamy poświadczenia (na przykład zgodności odpisu z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu itp.).
  • Spisujemy protokoły (np. ze zgromadzeń wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego i innych).
  • Sporządzamy protesty weksli i czeków.
  • Doręczamy oświadczenia, które mogą mieć skutki prawne oraz sporządzamy protokół z podjętej czynności notarialnej.
  • Sporządzamy wypisy, odpisy dokumentów, wyciągi z dokumentów.
  • Sporządzamy projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
  • Przyjmujemy na przechowanie pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe oraz dane na nośnikach informatycznych.

Dokonujemy także innych czynności, które wynikają z przepisów. Wszystkie usługi notarialne dokonujemy w języku polskim.

Przed dokonaniem czynności notarialnej udzielamy bezpłatnej porady dotyczącej dokonywanej czynności oraz dokumentów, jakie są wymagane przy jej podejmowaniu. W swojej pracy czuwamy nad tym, by prawa i interesy każdej ze stron były należycie zabezpieczone. Zgodnie z prawem dochowujemy także tajemnicy notarialnej, chyba że notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem.

Dokonanie usługi notarialne się z opłaceniem taksy notarialnej, w wysokości ustalonej przez odpowiednie rozporządzenie ministra. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Cennik”.