Dokumenty - akty notarialne

Podstawowe dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego:

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB DZIAŁKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z operatu ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • opis nieruchomości,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU (mieszkalnego/garażu) Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali
 • tytuł nabycia (akty notarialne, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (ważne 14 dni od daty wydania),
 • tytuł nabycia (akty notarialne, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została założona,

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY:

 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dane osobowe osoby pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • zakres pełnomocnictwa

TESTAMENT:

 • dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub podana data zawarcia małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (spadki otwarte po 1 lipca 1984):

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni, kobiety niezamężne) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne),
 • nr PESEL zmarłego – „przecięty” dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego.

Zapraszamy do naszej kancelarii na terenie miasta- Łódź.